مجوزهـــــا

پروانه سمتا سال 97

پروانه صلاحیت همکاری سمتا

پروانه کسب مهرداد گودرزی

مجوز نظام صنفی سال 97-98

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی

وزارت نیرو

حضور در وندور لیست وزارت نیرو 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی