مجوزهـــــا

پروانه کسب اتحادیه تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

مجوز نظام صنفی سال 97-98

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی

وزارت نیرو

حضور در وندور لیست وزارت نیرو 

وندور لیست وزارت نفت

حضور در وندور لیست وزارت نفت

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی